Проектот - "Фолклорно здружение" веќе е започнат. Основано е фолклорно здружение со назив "Традиција Фолклор" каде што ќе членуваат глуви и наглуви лица кои што ќе бидат учени на традиционални ора од два искусни кореографи. Целта е глувите и наглуви

Во тек се последните подготовки за реализирање на најавениот проект “Call Center” што е финансиски подржан од ресорното МТСП. Станува збор за проект "Видео кол центар" - Толкувачи достапни за сите глуви преку мобилна апликација кој е од голема важност