Томица Стојановски

Роден во 1958 година во Скопје. Има звршено во завод за рехабилитација на деца со оштетен слух "Кочо Рацин" во Битола во 1972 година. Потоа, завршува во Државен училишен центар за образование и рехабилитација "Партенија Зографски" во Скопје во 1976 година. Работи во тогашен "Коце Металец" во период од 1978-1982 година. Потоа, работи во ФАС "11-ти октомври" во период од 1984-1991 година. Потоа одреден период работи во странство - во Италија.

Потекнува од глуво семејство, неговите родители мајка и татко биле глуви и активни членови во сојузот на глуви и наглуви на Република Македонија од неговите почетоци и основање. Томица со навршени 18 години станува член во здружението на глуви и наглуви на град Скопје и во сојузот на глуви и наглуви на Република Македонија до ден денес.

Активно учествува во сите настани и активности за глуви лица како во земјава така и меѓународно и активно ги следи сите настани, промени и движења во сојузот на глуви и наглуви на Република Македонија. Во период од 2014-2018 година е член во собранието на НСГНРМ. Од месец мај 2018 година избран е од собранието на НСГНРМ за в.д претседател.

Лиза Велкоска

Виолета Апостоловска – Технички секретар

 1. Томица Стојановски
 2. Илија Илијевски
 3. Петар Божиновски
 4. Хафезат Ќамили
 5. Орце Ацески
 6. Таировски Ибраими
 7. Верка Трајкова
 8. Ристо Гиков
 9. Трајче Митревски
 1. Гордана Ангеловска – Претседател
 2. Иван Душков
 3. Павле Стаматоски