Поврзани институции

Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух “Кочо Рацин”

Адреса:
ул. Прилепска, б.б., п.факс 163
7000 Битола, Република Македонија
Телефон: 047/236900

Хотел Даљан

Адреса:
Населба Даљан, п.факс 104
6000 Охрид, Република Македонија
Телефон: 046/271380

Државен училишен центар за образование и рехабилитација “Партенија Зографски”

Адреса:
ул. Благоја Стевковски, б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/2529 744

Основно училиште “Кузман Питу” -специјална паралелка-

Адреса:
ул. Наум Охридски, б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/2734 425